Adatkezelési szabályzat

Amennyiben a Szolgáltató a weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Szolgáltató weboldala használatakor a Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Szolgáltató neve: BEE MÉDIA Kft.

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.

Adószáma: 24096946-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-990290

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítani, kiegészíteni, a Felhasználó köteles folyamatosan ellenőrizni a weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.

Definíciók, fogalom értelmezések

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés elve

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Adatkezelés jogalapja

A Kutyabarat.hu és társoldalai (idetartoznak a szavazas.kutyabarat.hu oldalak is) működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a felsorolt weboldalak valamely szolgáltatásának igénybevételével, annak kezdeményezésével adja meg.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől.

A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az adott Játék leírása és a külön megjelenített Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Kezelt adatok köre, időtartama

A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generála  Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint a Szolgáltató és Felhasználó közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja, továbbá közvélemény kutatást szolgál. Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli ezen adatokat, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani (weboldal tartalmának fejlesztéséhez és testre szabásához, frissítéséhez, hírlevelek eljuttatásához, belső nyilvántartáshoz).

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Szolgáltató  a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése kizárólag a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem továbbít, nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban jogos-e az adattovábbítás.

Tájékoztatáskérés az adatkezelésről

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató a felhasználó kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 A Felhasználó tájékoztatás, valamint személyes adatainak helyesbítését vagy törlését a Szolgáltató postai címén (1063 Budapest Szinyei Merse u. 19. 1. em. 13.), illetve az alábbi e-mail címen kérheti: kutyabarat@kutyabarat.hu.

A Szolgáltató a személyes adatokat a MediaArt Online Kft. szerverein tárolja.

Személyes adatokat fenyegető veszélyekre tájékoztatás

Az internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát, így személyes adatokat is  fenyegető veszélyek.

A weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, vallási, politikai stb. véleményére, beállítottságára is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az erre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során tartalmazza.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Budapest, 2016. október 01.