Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat/Tájékoztató

1. A Szabályzat/Tájékoztató célja, hatálya:

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BEE MÉDIA Kft. (továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.kutyabaratbalaton.hu weboldal, illetve az Adatkezelő/Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat a weboldalon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Szolgáltató neve: BEE MÉDIA Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1.

Adószáma: 24096946-2-20

Cégjegyzék száma: 20-09-077985

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

Telefonszám: 06-20-414-6887

E-mail cím: kutyabarat@kutyabarat.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója: MediaArt Online Kft.

MediaArt Online Megoldások Kft.
Székhelye: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail ügyfélszolgálat: info@mediaart.hu

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Szabályzatot.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www.kutyabaratbalaton.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül. Felhasználó köteles folyamatosan ellenőrizni a weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.

2. Definíciók, fogalom értelmezések:

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Jelen esetben Adatkezelőnek minősül:

a.) BEE MÉDIA Kft. (Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.; Adószáma: 24096946-2-42; Cégjegyzék száma: 01-09-990290; Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban Adatkezelő1

b.) MediaArt Online Megoldások Kft. (székhely: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.; Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; adószáma: 23395383-2-08; cégjegyzék száma: 08-09-022007; bejegyző cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban Adatkezelő2

Adatkezelők Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaságok. Adatkezelő1 a weboldal üzemeltetője, mely elsősorban média tartalomszolgáltatás végez a honlap vonatkozásában, a társaság bejegyzett főtevékenységi köre: médiareklám. Adatkezelő2 a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. Adatkezelő2 fő tevékenységi köre: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás.

A jelen Szabályzatban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a honlapon regisztráló Felhasználó által az adott szolgáltatásra történő regisztrációkor, és az adott honlap használata során megadott személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők egymás között létrejött megállapodása határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

A MediaArt Online Megoldások Kft. által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

2.3. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó lehet:

MediaArt Online Megoldások Kft.
Cím: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail ügyfélszolgálat: info@mediaart.hu

2.4. Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, illetve a honlapot használja, és ennek keretében megadja a lentebb, a 3. pontban felsorolt adatait.

2.5. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapokon.

2.6. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett kutyabarat.hu, kutyabaratbalaton.hu, evkutyabarathelye.hu internetes oldalak, sajtótermékek.

2.7. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.8. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.9 .közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

2.10. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.11. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2.13. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.15. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.16. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.17. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.18. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

2.21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.22. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.23. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Ha a Felhasználó a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő2 rendszere automatikusan rögzítheti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő2 a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő1 rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli (időtartam részletesen a 6.2. pontban).

3.4 Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatait, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, titulusa, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. A honlapon szereplő cikkek, írások honlapon történő megjelenítéséig ezen adatok nyilvánosan szerepelnek.

3.5. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

4.1 Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-kalkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 pontban hivatkozott adatok alapján), valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze, és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

5. Az Adatkezelés célja, jogalapja:

5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése;

e) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

f) statisztikák, elemzések készítése;

g) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

h) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;

i) közösségi szolgáltatások (rovatokhoz kapcsolódó kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;

j) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

l) a Felhasználók jogainak védelme;

m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti b), c), d), f), g), h), i), k) l) és m) pontokban nevesített adatkezelési célok.Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat az ezen pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

5.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatait megadta.

5.6. Személyes adatokat fenyegető veszélyekre tájékoztatás:

Az internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát, így személyes adatokat is fenyegető veszélyek. A Felhasználó weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, vallási, politikai stb. véleményére, beállítottságára is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak a vélemény nyilvánításával.

6. Az Adatkezelés időtartama

6.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

6.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.3 A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

6.4 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő2 biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

7. Adatkezelés elvei és módja

7.1 Az Adatkezelők a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

7.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

7.3 Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4. Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6 Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

7.7 Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9 Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelők tájékoztassák, hogy kezelik-e a Felhasználó személyes adatát. Ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítsanak számára hozzáférést. A Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, a kutyabarat@kutyabarat.hu vagy a bee@beemedia.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. A Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adatmódosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A személyes adatok helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését bármikor írásban, a kutyabarat@kutyabarat.hu vagy a bee@beemedia.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti a Felhasználó.

8.3 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha 1.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy 2.) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint 3.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatok törlését bármikor írásban, a kutyabarat@kutyabarat.hu vagy a bee@beemedia.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti a Felhasználó. Az adatok törlését az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül törli. Az Adatkezelő a regisztráció törléséig kezeli a személyes adatokat.

8.4. Az Adatkezelő1 által küldött hírlevelek az azokban található külön leiratkozás linken keresztül mondhatók le bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül. Leiratkozás esetén az Adatkezelő1 a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli haladéktalanul.

8.5. Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.6 Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.7. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 1.) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; 2.) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy 3.) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Szabályzat 2.3. pontjában nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

10. Az adatok fizikai tárolási helyei:

10.1. A Felhasználók személyes adatai a következő módon kerülhetnek az Adatkezelők kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a Felhasználó megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni a Szolgáltatóval.

10.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Adatkezelő1 és Adatkezelő2 fér hozzá.

11. Külső szolgáltatók

11.1. Az Adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Szabályzatban rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Szabályzat keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

11.2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók:

Az Adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) ezen Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. Ezen Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelőkkel együttműködő regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.

11.3 Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatók:

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód), vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Ezen Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

Ezen Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik, nyilatkozataik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Sales Contact Kft. (Adaptive Media), Gemius Hungary Kft., Facebook Inc., Google LLC.

A Sales Contact Kft. (Adaptive Media) adatkezelési tájékoztatója: http://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

11.4. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók:

Adatkezelő1 együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, illetve a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ezen Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: Sales Contact Kft. (Adaptive Media).

11.5. Felület (tárhely) biztosítása esetén:

A szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

11.6. További Külső szolgáltatók:

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz, illetve szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook LTD.,Google LLC, Instagram LLC., YouTube LLC.

Ezen Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

12. Adattovábbítás lehetősége:

12.1 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

12.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhely szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását, részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben, ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, - azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett - átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

12.3. Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztos biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

13. Adatkezelési Tájékoztató/Szabályzat módosítása:

13.1. Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályosrendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

13.3. Jelen Szabályzat kiterjed minden, a Felhasználó által a regisztráció során és/vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatra. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, ezen adatkezelés részleteit az adott Játék leírása és a külön megjelenített Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. A Felhasználók bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak a kutyabarat@kutyabarat.hu e-mail címre küldött levéllel, Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

14.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 23.